دیدار آقای "جان درامانی ماهاما" رئیس جمهوری غنا با امام خامنه ای