در 95/2/1 در دیدار با اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزی

یا علی انت الصراط المستقیم و انت المثل الاعلی , انت امام المسلیمن و امیر المومنین